ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านอาจารย์ กมล พรหมมาก

... read more

การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทบทวนแก้ไข ข้อบกพร่อง ในการจัดการพลังงาน ประจำปี 2560

... read more

โครงการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

... read more

งานอนุรักษ์พลังงาน อบรมปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

... read more

งานอนุรักษ์พลังงาน จัดประชุมทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

... read more

แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนด้วยศาสตร์พระราชา

... read more

เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย