ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถือได้ว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ่องค์กรหนึ่ง มีอัตราการใช้พลังงานในแต่ละเดือนเฉลี่ยสูงถึงเกือบสองล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหลักในการบริหารงานภายในองค์กร โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในองค์กร ในการรู้จักใช้พลังงานให้คุ้มค่า ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยลงได้

ทางมหาวิทยาลัย เลยได้จัดตั้งหน่วยงานอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อบริหาร จัดการ การใช้พลังงานให้อย่างคุ้มค่า  มุ่งที่จะให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าใจถึงการใช้พลังงานให้เิกดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเมื่อบุคลากรได้เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็จะเริ่มเกิดจิตสำนึกที่ดีเห็นความสำคัญของการใช้พลังงาน เห็นคุณค่าของพลังงานที่กว่าจะได้มานั้นยากลำบากและมีราคาแพง ซึ่งจะทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนได้ต่อไป