ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เป็นหน่วยงาน ในการผลักดันพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย
    พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนำมหาวิทยาลัยให้พัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พ.ศ. 2535: รับผิดชอบกำกับ ดูแลส่งเสริม และช่วยเหลือให้โรงงานควบคุม
    และอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด