ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ ประจำปี2562

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ ประจำปี2562

ณ ศูนย์การเรียนรู้กระท่อมกินแดดนาช่างดำ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปัจจุบันมีบุคลากรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ละคนมาจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน หลากหลายพื้นฐานอาชีพครอบครัว การปฏิบัติงานในทุกๆ วัน ชีวิตมีแต่ความเร่งรีบ และภาระอื่นๆมากมายจนทำให้ชีวิตขาดความสุข

ศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงคิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้มีชีวิตที่มีความสุขได้ พระองค์ทรงนำพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้กับโครงการของพระองค์ท่านในหลายๆ โครงการ นอกจากนี้ การใช้ชีวิตบนฐานของการมีความรู้ เหตุผล คุณธรรม ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี

วัตถุประสงค์โครงการอบรม

การจัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้ มุ่งที่จะให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าใจถึงการนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเมื่อบุคลากรได้เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน เห็นคุณค่าของพลังงานที่กว่าจะได้มานั้นยากลำบากและมีราคาแพง จะทำให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป

 

การอบรมในวันนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

#เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน….เดินตามศาสตร์พระราชา…สู่พลังงานพอเพียง

ขอบคุณ #ช่างดำอินดี้ ที่ให้เวลาให้โอกาสให้ความรู้ฝึกทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนที่มาด้วยใจ #ตั้งใจสมัครเข้าอบรมลงชื่อเต็มภายในวันเดียว

เนื้อหาที่ได้รับวันนี้ จาก #แนวคิดการพึ่งตนสู่การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะทำให้ชีวิตการทำงานที่มีแต่ความเร่งรีบและเคร่งเครียด ผ่อนคลายลงได้ และ #เริ่มจากการลงมือเพื่อตัวเราเพื่อโลกของเรานะคะ

#งานอนุรักษ์พลังงาน
#ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา 

แชร์ข่าวนี้