ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่2/2562

ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ครั้งที่2/2562

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประชุมว่าด้วยการรายงานการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง การใช้เครื่องปรับอากาศ

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัย รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร

แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ตลอดจนการพิจารณาผลการประกวดอาคารและแม่บ้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2562

ร่างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

ร่างมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563

ร่างนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

ร่างคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ประจำปี 2563

ติดตามผลการดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2562

ทั้งนี้การประชุม เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และครบถ้วน

แชร์ข่าวนี้