ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์การใช้พลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
ที่งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงาน
ตามตึกอาคารเรียน และโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรณรงค์การใช้พลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

แชร์ข่าวนี้